Đường Tăng ôm sách tiếng Việt lớp 1 2 3 4 5

Đường Tăng ôm sách tiếng Việt lớp 1 2 3 4 5

Đường Tăng ôm sách tiếng Việt lớp 1 2 3 4 5

Về học lại chính tả và tiếng Việt trước khi nói chuyện với Đường Tăng nha.