Đường Tăng xin tiền, cho anh xin 10k được không?

Đường Tăng xin tiền, cho anh xin 10k được không?