Đường tao đi có đại hình phù trợ

Đường tao đi có đại hình phù trợ

Việc tao làm có thủy tổ bảo kê.