Đường tao đi có đại hình phù trợ

Đường tao đi có đại hình phù trợ

Đường tao đi có đại hình phù trợ

Việc tao làm có thủy tổ bảo kê.