Đuỹ mẹ nó quạo thiệt chứ - chống tay chửi

Đuỹ mẹ nó quạo thiệt chứ - chống tay chửi

Chửi trong tức tối mà không biết phải làm gì.