Ếch móc hai túi quần ra bên trong chẳng có gì

Ếch móc hai túi quần ra bên trong chẳng có gì

Làm gì còn đồng nào trong túi đâu cơ chứ?

Xem thêm: