Ếch xanh chỉ tay vào sợi dây thừng treo cổ

Ếch xanh chỉ tay vào sợi dây thừng treo cổ

Ếch xanh chỉ tay vào sợi dây thừng treo cổ

Bế tắc ư, đây là giải pháp.

Meme liên quan: