Em quay cuồng trong mơ hồ - vịt vàng té ngã

Em quay cuồng trong mơ hồ - vịt vàng té ngã

Em quay cuồng trong mơ hồ - vịt vàng té ngã

Những thứ em xem đang làm em quay cuồng.

Meme liên quan: