Em thấy gì trong mắt kẻ si tình

Em thấy gì trong mắt kẻ si tình

Em thấy gì trong mắt kẻ si tình

Sự thật là không có gì trong con mắt của kẻ sinh tình hết.