Én đánh bạn thỏ bảy màu hằn vết tay trên người

Én đánh bạn thỏ bảy màu hằn vết tay trên người

Một cái đánh nhẹ nhàng đưa ta vào cơn tức tối.