Éo biết nói gì luôn

Éo biết nói gì luôn

Như vậy ai nói lại. Tao chịu, éo biết nói gì luôn.