Erotomania là hội chứng mà người mắc phải thường ảo tưởng rằng người khác đang yêu thiết tha mình

Erotomania là hội chứng mà người mắc phải thường ảo tưởng rằng người khác đang yêu thiết tha mình

Bạn có đang mắc phải hội chứng này không?