Fuck flowers and fuck your happiness

Fuck flowers and fuck your happiness

Fuck flowers and fuck your happiness

Đệch mịa mấy bông hoa và đệch mịa luôn cái sự hạnh phúc của bạn.