Fuck flowers and fuck your happiness

Fuck flowers and fuck your happiness

Đệch mịa mấy bông hoa và đệch mịa luôn cái sự hạnh phúc của bạn.