Gạch ống tao phang chết cmm

Gạch ống tao phang chết cmm

Đừng để tao phải nói thêm một lời nào nữa.