Gặp cái củ lon này thì vạn vật cũng hoá hư vô

Gặp cái củ lon này thì vạn vật cũng hoá hư vô

"Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhưng gặp cái củ lon này thì vạn vật cũng hoá hư vô" - câu nói huyền thoại của Tuân bất lực.