Gấu bông nhảy cầu tự tử bảo bối gất nà tiệt dọng (rất là tuyệt vọng)

Gấu bông nhảy cầu tự tử bảo bối gất nà tiệt dọng (rất là tuyệt vọng)

Chỉ có tìm đến rất nhiều nước mới giải quyết triệt để được hoy.