Gấu khóc nói hong chơi nữa, trả tiền lại cho em đi

Gấu khóc nói hong chơi nữa, trả tiền lại cho em đi

Gấu khóc nói hong chơi nữa, trả tiền lại cho em đi

Chơi thua rồi nên trả tiền lại cho người ta đi.

Meme liên quan: