Gấu mặt người cầm súng nói loại này bắn chết mẹ đi

Gấu mặt người cầm súng nói loại này bắn chết mẹ đi

Gấu mặt người cầm súng nói loại này bắn chết mẹ đi

Chứ để nó sống làm gì cho nó chật đất vậy?