Gấu trúc cầm đao nói tao lại chặt hết cu cho chúng mày thành đàn bà hết giờ

Gấu trúc cầm đao nói tao lại chặt hết cu cho chúng mày thành đàn bà hết giờ

Cách tốt nhất để ngăn 1 đám bạn đang chửi nhau.

Xem thêm: