Gấu trúc chỉ tay: 1 là mày đang nói dối, 2 là mày đang nói dối nhiều lần

Gấu trúc chỉ tay: 1 là mày đang nói dối, 2 là mày đang nói dối nhiều lần

Tất cả rồi cũng chỉ là nói dối mà thôi.

Xem thêm: