Gì căng thế anh có một tý (có một chuột)

Gì căng thế anh có một tý (có một chuột)

Gì căng thế anh có một tý (có một chuột)

Phong trào làm gì căng đã lan sang tận loài chuột.

Meme liên quan: