Gia Cát Lượng nói nhiều thằng đã nghĩ đến đoạn đẻ con rồi

Gia Cát Lượng nói nhiều thằng đã nghĩ đến đoạn đẻ con rồi

Gia Cát Lượng nói nhiều thằng đã nghĩ đến đoạn đẻ con rồi

Rồi sao không nghĩ đến đoạn phương thức tạo ra đứa con đó?

Meme liên quan: