Giờ cả Việt Nam sẽ biết mày xem sếch

Giờ cả Việt Nam sẽ biết mày xem sếch

Giờ cả Việt Nam sẽ biết mày xem sếch

Cay quá mà không làm được gì.