Gió đưa cành trúc Prada, tiếng chuông Rolex, canh gà Fendi

Gió đưa cành trúc Prada, tiếng chuông Rolex, canh gà Fendi

Mịt mù khói tỏa Gucci, núi Adidas sơ mi Dolce...

Xem thêm: