Giơ ngón tay thối với chim ỉa đầy xe ô tô

Giơ ngón tay thối với chim ỉa đầy xe ô tô

Giơ ngón tay thối với chim ỉa đầy xe ô tô

Đừng tưởng chim không biết chơi khăm loài người.