Go to the moon từ trái đất xuống mặt trăng

Go to the moon từ trái đất xuống mặt trăng

Go to the moon từ trái đất xuống mặt trăng

Moon này không ở quá cao so với thực tại.

Meme liên quan: