Gớm báu quá giữ lấy mà dùng

Gớm báu quá giữ lấy mà dùng

Gớm báu quá giữ lấy mà dùng

Làm như người ta thèm lắm không bằng.