Hải comment xe em hỏng rồi, vừa xong, không quay xe được

Hải comment xe em hỏng rồi, vừa xong, không quay xe được

Bây giờ muốn quay xe cũng không kịp nữa rồi.