Hai thứ thống trị thế giới cùng nằm trong một bức ảnh

Hai thứ thống trị thế giới cùng nằm trong một bức ảnh

2 thứ làm thế giới điên đảo trong 1 bức ảnh. Đầu tiên là tiền, thứ 2 là gì bạn có nhìn ra không?