Hai vị hoà thượng chắp tay oh my god

Hai vị hoà thượng chắp tay oh my god

Khoannn, hình như có cái gì đó không đúng ở đây?