Hảo há, chớ xàm lôn - Tống Giang

Hảo há, chớ xàm lôn - Tống Giang

Hảo há, chớ xàm lôn - Tống Giang

Lời Tống Giang cảm thán có khác chi bổ nhát chí mạng vào người?

Meme liên quan: