Harry Poter nói Hải, quay xe

Harry Poter nói Hải, quay xe

Quay xe lại trước khi mọi chuyện bắt đầu ô nhục hơn.