Hi mom, I'm hungry. Hi Hungry, I'm mom.

Hi mom, I'm hungry. Hi Hungry, I'm mom.

Meme chơi chữ tiếng Anh.