Hiểu rồi đừng nói nữa. Lấy tay giữ mồm chó.

Hiểu rồi đừng nói nữa. Lấy tay giữ mồm chó.

Ảnh lấy tay khóa móm con chó.

Xem thêm: