Hình ảnh dao nhựa kiếm nhựa ngày xưa còn bé hay chơi

Hình ảnh dao nhựa kiếm nhựa ngày xưa còn bé hay chơi

Hình ảnh dao nhựa kiếm nhựa ngày xưa còn bé hay chơi

Dao kiếm trên tay anh em gọi, lạy mẹ con đi cứu bạn bè.