Hình ảnh Doãn Chí Bình mặc áo grab

Hình ảnh Doãn Chí Bình mặc áo grab

Nguyện một đời chạy grab để được bên cạnh Cô Cô.