Hình ảnh hai bố cùng con quỳ khi vợ cầm chổi mắng

Hình ảnh hai bố cùng con quỳ khi vợ cầm chổi mắng

Hình ảnh hai bố cùng con quỳ khi vợ cầm chổi mắng

Nhà là phải có nóc, chồng thấy vợ phạt con quỳ thì lại góp ý, sau đó người vợ bắt cả chồng và con cùng quỳ.