Hình ảnh làng quê có chữ quê (quê mùa)

Hình ảnh làng quê có chữ quê (quê mùa)

Hình ảnh làng quê có chữ quê (quê mùa)

Sử dụng khi bạn muốn trêu ai đó là người nhà quê.