Hình ảnh làng quê có chữ quê (quê mùa)

Hình ảnh làng quê có chữ quê (quê mùa)

Sử dụng khi bạn muốn trêu ai đó là người nhà quê.