Hình ảnh meme bát mắm tôm có sẵn quất ớt

Hình ảnh meme bát mắm tôm có sẵn quất ớt

Hình ảnh meme bát mắm tôm có sẵn quất ớt

Comment ẩn ý rằng ai đó khắm như mắm tôm vậy.