Hình ảnh người đàn ông đưa tay ngắt nụ

Hình ảnh người đàn ông đưa tay ngắt nụ

Ngắt nụ tầm xuân thấy như cả không khi tết đang ùa về.