Hình ảnh nhà cao 1m7, nóc nhà cao 1m5 - nhà phải có nóc

Hình ảnh nhà cao 1m7, nóc nhà cao 1m5 - nhà phải có nóc

Nhà là phải có nóc nhưng mà nóc nhà nó hơi thấp.