Hoàng hậu đang kẻ thuốc (chơi đồ)

Hoàng hậu đang kẻ thuốc (chơi đồ)

Kẻ ít thôi mai còn trị vì vương quốc bạn ơi.