Holy Water - nước thánh để nhỏ vào mắt

Holy Water - nước thánh để nhỏ vào mắt

Chỉ có thế mới gội rửa được đôi mắt của tôi lúc này.

Xem thêm: