Hôm nay chạy lung tung, năm sau cỏ xanh mộ

Hôm nay chạy lung tung, năm sau cỏ xanh mộ

Hôm nay chạy lung tung, năm sau cỏ xanh mộ

Điều quan trọng nhất chính là ở nhà vào lúc này.