Hu hu hu, chó khóc nấc nước mắt chảy dài

Hu hu hu, chó khóc nấc nước mắt chảy dài

Có ai thương xót cho số phận chó má này không?

Xem thêm: