Huấn Hoa Tử - Cuộc đời của một triết gia

Huấn Hoa Tử - Cuộc đời của một triết gia

Lại nói về Huấn Hoa Tử ở nước Việt, đương lúc vận tốt, thế đang lên, một hôm đang ngồi trò chuyện cùng đám môn khách, một kẻ trong đám ấy hỏi tử thế nào là đạo ăn trong thiên hạ. Huấn Hoa Tử rằng: "Cần lao vi tiên thủ, năng cán dĩ đắc thực, vô vi thực đầu buoi, thực cứt thế cho nhanh" Nói đoạn tay vớ lấy miếng ổi cho vào mồm nhai, lấy thế làm đắc chí, đám môn khách cho là chí lý, bèn cho người rao truyền câu ấy cho kẻ sĩ lấy đó làm răn

Xem thêm: