Hươu cao cổ rủ bạn xuống đây đi các cậu, có sâu đâu mà

Hươu cao cổ rủ bạn xuống đây đi các cậu, có sâu đâu mà

Hươu cao cổ rủ bạn xuống đây đi các cậu, có sâu đâu mà

Bạn cảm thấy an toàn không có nghĩa là người khác cũng an toàn.