Johnny Trí Nguyễn dang tay cản lại nói đừng, sida đấy

Johnny Trí Nguyễn dang tay cản lại nói đừng, sida đấy

Bình tĩnh lại anh em, đừng để con kiu làm mù con mắt.

Xem thêm: