Karik khóc đỏ mắt - Kayrik

Karik khóc đỏ mắt - Kayrik

Đàn ông rồi ai cũng phải khóc thôi.