Khá Bảnh đội mũ nói dit mẹ mày ảo thuật đấy

Khá Bảnh đội mũ nói dit mẹ mày ảo thuật đấy

Khá Bảnh đội mũ nói dit mẹ mày ảo thuật đấy

Đó là ảo thuật gia đại tài Khá Bảnh.

Meme liên quan: