Khá Bảnh ra tù - chế poster âm nhạc đi để trở về

Khá Bảnh ra tù - chế poster âm nhạc đi để trở về

Theo thông tin MV Officical được công bố vào ngày 13/6/2031.

Xem thêm: